Algemene voorwaarden

FAM flower farm - Heereweg 361 - 2161 CB Lisse - Nederland

1 Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten die tussen de besteller en FAM flower farm tot stand komen, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de besteller slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door FAM flower farm uitdrukkelijk zijn aanvaard.

1.3 De besteller met wie eenmaal op de deze voorwaarden is gecontracteerd, aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem of haar en FAM flower farm.

2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 Tussen FAM flower farm en de besteller komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat de besteller een aankoop van FAM flower farm accepteert middels het volledig en correct invullen van het door FAM flower farm beschikbaar gemaakte formulier via de website.

3 Prijs

3.1 Acties en aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

3.2 De persoonlijke kortingscode is bedoeld om nieuwe betalende klanten te werven uit eigen directe kring (via mond tot mond, social media en/of e-mail). De FAM flower farm kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor ze zijn uitgegeven. Daarnaast is het in geen geval toegestaan om de merknaam FAM flower farm en alle mogelijke combinaties van verkeerde spelling te gebruiken binnen url combinaties en daarmee verkeer aan te trekken dat ingezet wordt om de kortingscode te verspreiden.

3.3 Iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van kortingscodes wordt ontzegd. FAM flower farm behoudt zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.

4 Betaling

4.1 Voor de betaling kan besteller uitsluitend gebruik maken van de door FAM flower farm aangeboden betalingsmogelijkheden.

4.2 Betaling vindt plaats bij aankoop nadat een koopovereenkomst tot stand is gekomen.

4.3 Indien de betaling niet direct na aankoop plaatsvindt, is FAM flower farm gerechtigd de levering eenzijdig per direct te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding en het recht om achterstallige betalingen te innen en de bijbehorende incassokosten op besteller te verhalen.

4.6 Facturen en betalingsherinneringen worden door FAM flower farm uitsluitend elektronisch aangeboden.

5.1 Wij bezorgen overal in Nederland en Belgie, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannie, Hongarije, Ierland, Italie, Letland, Litouwen, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenie, Slovenie, Slowakije, Spanje, Tsjechie, Zweden.

    1. Levering geschiedt op kosten van besteller op het bij de bestelling opgegeven afleveradres.

5.3 De besteller (d.w.z. de persoon aan wie de zending wordt verzonden) zal de declarant en importeur zijn in het land waarvoor de zending bestemd is.

5.4 De besteller is verplicht zeker te stellen dat de aflevering van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is.

5.5 Als de aflevering van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren.

5.6 Mochten de producten op het moment van de aflevering nog niet betaald zijn conform alinea 4, behoudt FAM flower farm het eigendom tot het koopbedrag volledig betaald is.

6 Herroeping

6.1 Bij de aankoop van producten heeft de besteller de mogelijkheid om de overeenkomst met opgave van redenen gedurende 14 dagen te ontbinden. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling.

6.2 Echter, producten van FAM flower farm die snel kunnen bederven of verouderen (zoals verse bloemen), zijn uitgesloten van herroeping.

6.3 Tijdens de bedenktijd zal de besteller zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De besteller zal de producten slechts uitpakken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij contact opnemen per email met FAM flower farm. Op verzoek van FAM flower farm het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan FAM flower farm retourneren conform de door FAM flower farm gegeven instructies.

6.4 Een bestelling kan worden geretourneerd aan het volgende adres: FAM flower farm, Heereweg 361, 2161CB Lisse, Nederland

6.5 De kosten van retournering komen voor rekening van de besteller.

6.6 Indien de besteller de producten reeds betaald heeft, zal FAM flower farm de betaling binnen 30 dagen nadat de producten retour zijn ontvangen, aan de besteller terug betalen.

7 Gegevensbescherming

7.1 Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de besteller. Om de besteller te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.

8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 FAM flower farm garandeert slechts dat de door haar geleverde producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij op grond van de door FAM flower farm verstrekte informatie bestemd zijn en garandeert dat de producten voldoen aan de eventuele wettelijke verplichtingen en andere overheidsvoorschriften die gelden voor dat gebruiksdoel.

8.2 FAM flower farm garandeert dat de door haar geleverde producten en diensten worden geproduceerd respectievelijk geleverd met respect voor mens en milieu, zonder gebruikmaking van kinderarbeid.

9 Wijzigingen

9.1 FAM flower farm behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden regelmatig te raadplegen

10 Ontbinding

10.1 Indien de besteller zijn verplichtingen onder deze overeenkomst niet nakomt dan heeft FAM flower farm de keuze om de besteller de gelegenheid te geven om binnen een door FAM flower farm gestelde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen; of de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk te ontbinden; FAM flower farm  behoudt zich te allen tijde het recht voor om naast ontbinding van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van alle schade en kosten op de besteller te verhalen.

11 Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Op alle verbintenissen tussen FAM flower farm en de besteller is Nederlands recht van toepassing.

11.2 De Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is exclusief bevoegd van eventuele  geschillen tussen FAM flower farm  en de besteller, voortvloeiende uit dan wel anderszins verband houdende met de overeenkomst, kennis te nemen.

 

Formulier voor herroeping 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

FAM Flower Farm

Heereweg 361

2161 CB LISSE

info@famflowerfarm.com 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:                   
herroept/herroepen*

Ontvangen op (datum):                         

Reden:    
Naam besteller:
Adres besteller:

Email adres besteller:
Handtekening besteller:
(handtekening alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is